Regulamin

 1. Właścicielem strony internetowej rozkosznegry.pl jest L.Pańkowski – Labopak System Sp.K. | ul. Batorego 4 | 05-400 Otwock, KRS 0000134024, NIP 5321821157, REGON 015269070 – dalej zwana ROZKOSZNEgry.
 2. ROZKOSZNEgry prowadzi pośrednictwo w sprzedaży detalicznej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób indywidualnych. ROZKOSZNEgry nie prowadzi sprzedaży detalicznej bezpośredniej. Rozkosznegry jako producent przekazuje zamówienia do sklepów partnerskich, które zajmują się finalną realizacją zamówienia. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie niezbędnych danych osobowych do jednego ze sklepów partnerskich celem realizacji zamówienia.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin Zakupów dla strony internetowej rozkosznegry.pl.
 4. Sklep – domena pozwalająca na dokonanie zakupu produktów ROZKOSZNE GRY drogą elektroniczną, dostępna pod adresem internetowym: www.rozkosznegry.pl. Zalogowanie się na stronie rozkosznegry.pl, a także odbycie procesu zamówienia wymaga Rejestracji.
 5. Rejestracja – podanie wymaganych w Formularzu danych oraz założenie Konta w Sklepie. Do Rejestracji wymagana jest akceptacja Regulaminu.
 6. Formularz   – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 7. Klient – zarejestrowany użytkownik Sklepu posiadający Konto
 8. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym rozkosznegry, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z KEMIŚ.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, pośrednikiem sprzedaży ROZKOSZNE GRY oraz sklepem partnerskim realizującym zamówienie.  Wszystkie produkty oferowane w rozkosznegry są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wyjątek mogą stanowić produkty w dziale „wyprzedaż” – gdzie opis usterki jest dokładnie opisany.
 11. Umowa sprzedaży – transakcja wymiany Produktu na pieniądze zawierana albo zawarta między Klientem, pośrednikiem sprzedaży rozkosznegry oraz za pośrednictwem Sklepu partnerskiego realizującego finalne zamówienie.
 12. Klient  obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej rozkosznegry i osób trzecich oraz wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 13. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podanymi w polskich złotych. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 14. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 15. Rozkosznegry zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia częściowego, jeśli magazynowy stan faktyczny będzie różnił się od stanu podanego w serwisie internetowym. Pomniejszenie zamówienia z winy rozkosznegry nie wpływa na udzielone automatycznie przywileje oraz rabaty.
 16. Przed wysyłka prowadzoną jest rejestracja wizualna wysyłanych towarów stanowiąca pomoc przy zgłoszeniu reklamacji co do zawartości przesyłki.
 17. Czas realizacji wysyłki wynosi 2-3 dni robocze. Jednocześnie rozkosznegry dokłada wszelkich starań, by maksymalnie skrócić czas wysyłki.
 18. Prawo odstąpienia od umowy: Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Rozkosznegry.pl  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. O otrzymaniu pisma natychmiast powiadomimy Klienta.

  Skutki odstąpienia od umowy:  W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez naszą firmę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Grajmyrazem.pl dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem. GrajmyRazem.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 19. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Polski. Dostawa poza terytorium Polski może stanowić przedmiot indywidualnych ustaleń Klienta z rozkosznegry.
 20. Kupujący wyraża zgodę na przesłanie przez rozkosznegry paragonów, faktur VAT i faktur korygujących drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail.
 21. Reklamacje są przyjmowane przez adres mailowy podany na stronie. W reklamacji prosimy o podanie: numeru faktury, numeru katalogowego produktu, opisu i rodzaju uszkodzenia, zdjęć dokumentujących uszkodzenia. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych.
 22. Użytkowanie Sklepu wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika. Jest to również warunek poprawnego założenia Konta i złożenia Zamówienia.
 23. Wszystkie projekty stron internetowych, tekstów, grafik, ich wybór i układ, wszystkie kompilacje oprogramowania bazowego kodu źródłowego, oprogramowania i wszystkie inne materiały na niniejszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim rozkosznegry lub prawami dostawców technologii.
 24. Udziela się zgody na elektroniczne kopiowanie i drukowanie części strony jedynie w celu złożenia zamówienia rozkosznegry lub korzystania z tej strony w celach zakupowych. Jakiekolwiek inne wykorzystanie materiałów z tej strony internetowej – w tym powielanie w celach innych niż wymienione powyżej, modyfikacja, rozpowszechnianie lub publikowanie – bez uprzedniej zgody rozkosznegry jest zabronione.
 25. Administratorem danych osobowych jest rozkosznegry. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
 26. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówienia.
 27. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza rozkosznegry ma prawo do  ich indywidualnej kontroli, ich sprostowania i uzupełnienia, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przeniesienia, wniesienia skargi do organu nadzorczego. (pełna treść polityki prywatności znajduje się tutaj: https://grajmyrazem.pl/polityka-prywatnosci-2/).
 28. Dane osobowe Klientów pozyskiwane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 29. rozkosznegry zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu oraz jego cen prezentowanych na platformie oraz do prowadzenia i kończenia przed czasem akcji promocyjnych.
 30. rozkosznegry zastrzega sobie prawo do błędów systemu informatycznego obsługującego platformę co do dostępności towaru.
 31. rozkosznegry nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane, w szczególności interfejsów służących do wykonywania transakcji przez Klienta.
 32. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do rozkosznegry.
 33. rozkosznegry uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie, o których Klient będzie informowany drogą mailową. W przypadku niezgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec zmian w ciągu 14 dni, Regulamin obowiązuje go w nowej formie, z naniesionymi zmianami.
 34. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące współpracy oraz Usługi mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.
 35. Powszechnym Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby rozkosznegry.
 36. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem są wykonywane za pośrednictwem Dotpay.pl.