Polityka prywatności

Przetwarzanie dane osobowych realizujemy zgodnie z treścią ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) i art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (dalej jako „RODO”).

I. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest L.Pańkowski – Labopak System Spółka Komandytowa z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ulicy Batorego 4, KRS: 0000134024, NIP: 5321821157 („Administrator”).

II. Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

Administrator gromadzi dane osobowe i przetwarza je zgodnie z prawem.  Dane są zbierane jedynie w niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane (cele przetwarzania opisane są w punkcie IV). Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.

Administrator  będzie gromadził i przetwarzał następujące dane:

  • Imię i nazwisko
  • Dane firmowe: nazwa, adres, NIP,
  • adres e-mail
  • nr telefonu

III. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

Realizacji zamówień i wystawiania dokumentów rozliczeniowych

Zakres danych:  przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym,  e-mailu, lub zapytaniu ofertowym, tj: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy, adres, NIP

Podstawa prawna:  Podstawą przetwarzania jest konieczność wywiązania się z obowiązków prawnych i podatkowych. Administrator zastrzega sobie również możliwość przetwarzania tych danych w celu dochodzenia należnych mu roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Udzielania odpowiedzi na pytania/zapytania ofertowe

Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym lub w e-mailu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług lub produktów, dane zawarte w dokumentach załączonych, np. dane dotyczące reklamacji

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz Potencjalnymi Klientami.

Marketing produktów

Zakres danych: Na podstawie wyrażonej zgody otrzymywać będziesz informacje o promocjach cenowych naszych produktów.
Podstawa parna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów.

IV. Komu przekazujemy Twoje dane?

Administrator przekazuje dane osobowe podmiotom zewnętrznym – podwykonawcom w celu niezbędnym do wykonania usługi, tzn.: podmiotom świadczącym usługi realizacji zamówienia, kurierskie, księgowe, płatnicze.  Administrator w wyjątkowych przypadkach przekaże dane osobowe, jeżeli zwrócą się o to uprawnione organy państwowe – w szczególności Policja i jednostki organizacyjne prokuratury lub Prezesi UODO, UKE, UOKiK.

V. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zapewniamy możliwość realizacji Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Do Twoich praw należą:

dostępu do treści danych i otrzymania ich kopii,

Masz prawo otrzymać od nas informacje o tym czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli przetwarzamy Twoje dane masz prawo do uzyskania ich do otrzymania ich kopii.

sprostowania danych,

Masz prawo zmodyfikować lub uzupełnić przechowywane przez nas dane osobowe

usunięcia danych,

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i ograniczenia przetwarzania

Masz ma prawo do żądania do ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

Mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw w sprawie przetwarzania danych

przenoszenia danych,

Masz prawo aby zebrane przez nas dane przesłać do innego administratora danych osobowych. Masz również prawo oczekiwać, że prześlemy Twoje dane do innego administratora danych w Twoim imieniu. Prawo to obejmuje tylko dane osobowe przetwarzane przy użyciu systemów informatycznych.

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. W jaki sposób możesz korzystać z przysługujących Tobie praw?

W celu realizacji uprawnień prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: hurtownia@kemis.pl, wraz z określeniem jakie prawo mamy zrealizować. Administrator w ciągu 30 dni zrealizuje przysługujące prawa.

VII. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samego Serwisu. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.