Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Przetwarzanie dane osobowych realizujemy zgodnie z treścią ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) i art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (dalej jako „RODO”).

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest L.Pańkowski – Labopak System Spółka Komandytowa z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ulicy Batorego 4, KRS: 0000134024, NIP: 5321821157 („Administrator”).

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

Administrator gromadzi dane osobowe i przetwarza je zgodnie z prawem.  Dane są zbierane jedynie w niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane (cele przetwarzania opisane są w punkcie IV). Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.

Administrator  będzie gromadził i przetwarzał następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Dane firmowe: nazwa, adres, NIP,
 • adres e-mail
 • nr telefonu

III. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

Realizacji zamówień i wystawiania dokumentów rozliczeniowych

Zakres danych:  przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym,  e-mailu, lub zapytaniu ofertowym, tj: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy, adres, NIP

Podstawa prawna:  Podstawą przetwarzania jest konieczność wywiązania się z obowiązków prawnych i podatkowych. Administrator zastrzega sobie również możliwość przetwarzania tych danych w celu dochodzenia należnych mu roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Udzielania odpowiedzi na pytania/zapytania ofertowe

Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym lub w e-mailu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług lub produktów, dane zawarte w dokumentach załączonych, np. dane dotyczące reklamacji

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz Potencjalnymi Klientami.

Marketing produktów

Zakres danych: Na podstawie wyrażonej zgody otrzymywać będziesz informacje o promocjach cenowych naszych produktów.

Podstawa parna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów.

 1. Komu przekazujemy Twoje dane?

Administrator przekazuje dane osobowe podmiotom zewnętrznym – podwykonawcom w celu niezbędnym do wykonania usługi, tzn.: podmiotom świadczącym usługi realizacji zamówienia, kurierskie, księgowe, płatnicze.  Administrator w wyjątkowych przypadkach przekaże dane osobowe, jeżeli zwrócą się o to uprawnione organy państwowe – w szczególności Policja i jednostki organizacyjne prokuratury lub Prezesi UODO, UKE, UOKiK.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zapewniamy możliwość realizacji Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Do Twoich praw należą:

 • dostępu do treści danych i otrzymania ich kopii,

Masz prawo otrzymać od nas informacje o tym czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli przetwarzamy Twoje dane masz prawo do uzyskania ich do otrzymania ich kopii.

 • sprostowania danych,

Masz prawo zmodyfikować lub uzupełnić przechowywane przez nas dane osobowe

 • usunięcia danych,

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych ograniczenia przetwarzania

Masz ma prawo do żądania do ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

Mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw w sprawie przetwarzania danych

 • przenoszenia danych,

Masz prawo aby zebrane przez nas dane przesłać do innego administratora danych osobowych. Masz również prawo oczekiwać, że prześlemy Twoje dane do innego administratora danych w Twoim imieniu. Prawo to obejmuje tylko dane osobowe przetwarzane przy użyciu systemów informatycznych.

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. W jaki sposób możesz korzystać z przysługujących Tobie praw?

W celu realizacji uprawnień prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: zamowienia@grajmyrazem.pl, wraz z określeniem jakie prawo mamy zrealizować. Administrator w ciągu 30 dni zrealizuje przysługujące prawa.

VII. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samego Serwisu. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.